Cookie beleid vv Brabantia

De website van vv Brabantia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en Waarden

Normen en Waarden

vvBrabantia heeft Normen en Waarden hoog in het vaandel staan. Niet voor niets was Brabantia de initiatiefnemer van De Eindhovense Norm, een Eindhoven-breed gedraven initiatief om tot gezamelijke regels omtrent normen en waarden te komen. Alle Eindhovense voetbalverenigingen hebben dit convenant ondertekent.  Nog altijd komen de Normen en Waarden-vertegenwoordigers van de voetbalverengingen regelmatig bij elkaar als uitvloeisel van dit convenant. 

De normen en waardencommissie heeft tot doel het uitoefenen van de gedragscode en bestaat uit de volgende personen:

 • Suzan Teklenburg
 • Janny Hoppenbrouwer
 • Annemarie Colombon
 • Wim van der Vorst
 • Pieter van de Laar


Voor het melden van een incident, gebruik onderstaande knop

INCIDENT MELDEN
Normen en waarden vvBrabantia 2019
Het is niet moeilijk om beslissingen te nemen als men weet wat zijn waarden zijn.

Inhoud
Voorwoord

 1. Inleiding
 2. Organisatiestructuur vvBrabantia
 3. Normen en Waarden binnen vvBrabantia 2019 3.1
  3.1 Aanleiding
 4. Uitleg Normen en Waardenbeleid
 5. De basiswaarden van vvBrabantia. Een Brabantiaan is iemand die …
 6. Beleidskader: preventief en correctief optreden
  6.1 Preventiebeleid. Gedragsregels:
        Gedragsregels voor, tijdens en na de training voor leiders, trainers en verzorgers
        Gedragsregels voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden leiders, trainers en verzorgers
        Gedragsregels m.b.t. sociale media
 7. Werkwijze bij incidenten
  7.1 Stroomdiagram incidentmeldingen Normen & Waarden
  7.2 Werkwijze melden
  7.3 Werkwijze analyse van meldingen
  7.4 Rapportage en verbeteracties

Schematische aanpak van incidenten
Aanpak van overtredingen

Voorwoord

Hierbij willen we diegene die veel tijd energie en werk hebben gestoken in dit document bedanken voor hun inzet. Speciaal willen we daarbij Johan Vermeulen met name noemen omdat hij ons enorm heeft geholpen en gestuurd om dit proces zo te laten verlopen dat dit het resultaat is. Dit document moet gezien worden als de start van een beleid wat start bij ons als Brabantia en verder zal worden uitgerold in Eindhoven en verder. Duidelijk moge zijn dat dit een beleidsstuk is en dat de uitvoering door ons allen als vereniging zal moeten gebeuren. Dus uw medewerking, in alle geledingen, is noodzakelijk.

 

1.  Inleiding

Er is forse vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van een vernieuwd normen en waardenbeleid voor de toekomst. Duidelijk moge zijn dat dit een beleid is wat wordt vastgesteld maar wat ook steeds zal worden aangepast en bijgeschaafd. Er zal sprake zijn van een dynamisch beleid. Er is anderhalf jaar hard gewerkt middels, vele vergaderingen, thuis werk en bijeenkomsten om dit document tot een goed resultaat te brengen.

Na het vaststellen van het DNA van Brabantia en het stellen van de waarden zijn we bezig geweest daar de normen aan te koppelen, die uitgangspunt zijn voor het te verwachten gedrag van onze leden en leiders en supporters. Dit lijkt zwaarder als het in werkelijkheid is. We gaan uit van ”normaal en fatsoenlijk” wat voor eenieder persoonlijk is in gedrag. We proberen het beleid zo te maken dat er sprake is van leren en opvoeden in plaats van straffen en uitsluiten. Dit is ook onze opdracht.

Komend jaar zal erop gericht zijn om de aanpak van ons beleid te borgen in de vereniging en volgens vaste lijnen aan te pakken en op te lossen. En dat dit voor de leden duidelijk is. Vastgesteld moet nog worden hoe en door wie de personele invulling zal zijn en wat daarvoor nodig is. Om tot een goede implementatie te komen is nog een weg te gaan. Te denken is dan aan (bij)scholing.

Omdat wij, als Brabantia, in dit proces een voortrekkersrol hebben genomen is duidelijk dat wij in het Eindhovense de schijnwerpers op ons gericht hebben gekregen. Daardoor zal als het plan wordt uitgerold het de nodige publiciteit krijgen. Wij hebben een voorbeeldfunctie!

 

2.  Organisatiestructuur vvBrabantia

Screenshot_2020-12-19_at_18.45.40.png

Plaatsbepaling van de Normen & Waarden-commissie binnen vvBrabantia als organisatie. De commissie resulteert onder de algemeen voorzitter en heeft een adviserende functie. Zij kan gevraagd of ongevraagd de voorzitter adviseren en is eerste aanspreekpunt bij incidentmeldingen. Zij adviseert over de aanpak en informeert de vereniging bij de jaarvergadering. De commissie zorgt dat de regels en afspraken aangaande Normen en Waarden up-to-date blijven.

 

3. Normen en Waarden binnen vvBrabantia 2019
3.1 Aanleiding

Binnen de Brabantia is nog geen duidelijke visie en beleid aanwezig op het normen en waarden beleid dat zij wil gaan voeren. Men is zich wel bewust dat anno 2017 de maatschappelijke normen en discussies een dergelijke visie en beleid vragen 

Binnen het voetbalseizoen 2017-2018 een actieve normen en waarden commissie te ontwikkelen die werkt en denkt vanuit een preventief beleid. En deze normen en waarden in te bedden en te borgen binnen de gehele vereniging structuur. Algemene (lange termijn) doelstellingen die wij met de Normen en Waarden commissie willen bereiken, zijn:

Het normen en waarden DNA van Brabantia te laten terugkomen in de diverse rollen en herkenbaar te laten zijn in de vereniging. Men moet dit zien als een dynamisch beleid. In het afgelopen jaar kreeg de Normen en Waarden commissie een tweeledige opdracht van het hoofdbestuur Brabantia. 

Opdracht 1: Om te komen van een repressief beleid binnen Brabantia naar een preventief Normen en Waarden beleid. We proberen het beleid zo te ontwikkelen dat er sprake is van leren en opvoeden in plaats van straffen en uitsluiten.

Opdracht 2: Het DNA vast te stellen van de Brabantiaan. Verder hadden wij de opdracht om de aangestelde jeugdwerker in de structuur van de Normen en Waarden commissie onder te brengen. 

4.  Uitleg Normen en Waardenbeleid Brabantia

Wat wordt verstaan onder Waarden en Normen?

Waarden zijn die uitgangspunten die een vereniging belangrijk acht voor alle leden, gasten en/of bezoekers.

Onder Normen verstaan we in ons denken, geschreven regels, opgenomen in een huishoudelijk reglement en/of statuten en ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen. Dit zijn uitgangspunten waarvan je mag veronderstellen dat elk clublid ze als bekend mag en zal veronderstellen. Waarden en Normen hebben ook alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die bij een vereniging wordt beoefend.  Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Respecteer de eigendommen van een ander en die van de vereniging en zorg goed voor materialen in bruikleen. Laat zowel uit als thuis kleedkamers netjes achter.

Daarnaast dient ieder lid van de vereniging zich af te vragen wat hij of zij voor de vereniging kan doen. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt lukt het makkelijk om de zaken binnen de vereniging soepel te laten verlopen. En is en blijft voetbal heel erg leuk voor iedereen.

Handelen naar Waarden en Normen vereist een mentaliteit van alle leden die bij Brabantia past. Een mentaliteit, gebaseerd op sportief gedrag en een ambassadeursgeest, die alle Brabantia leden voortdurend willen uitstralen en doorgeven. Het Algemeen Bestuur van voetbalvereniging Brabantia vindt dat alle leden en supporters er altijd voor moeten zorgen dat Brabantia als vereniging niet wordt benadeeld of op enigerlei wijze in diskrediet wordt gebracht.

5. De basiswaarden van Brabantia

De basiswaarden van Brabantia zijn: 

 • SPORTIVITEIT
 • VERBONDENHEID
 • EERLIJKHEID
 • GEZELLIGHEID
 • RESPECT
 • Spelers, supporters, ouders, leiders en trainer: iedereen zal met respect met elkaar omgaan.
 • Voetbal is een hobby: we spelen dat volgens de regels en zullen de arbitrage respecteren.
 • Andersom zal de arbitrage de regels eerlijk toepassen.
 • Wij gaan met respect om met andermans eigendommen, zowel thuis als uit.
 • Iedereen is van harte welkom in de kantine, waar wij ons aan de huisregels houden.
 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Wij zullen elkaar daar op een correcte wijze op aanspreken.
 • Wij zullen de gedragscode respecteren en verwachten dat alle bezoekers aan ons sportpark dit ook doen.
 • Overtredingen van de gedragscode melden we bij de Normen- en Waardencommissie van Brabantia. Ernstige overtredingen worden ook gemeld bij de politie en de KNVB.

Een Brabantiaan is iemand die:

 • Zich verbonden voelt met de vereniging.
 • Trots is op de diversiteit binnen de vereniging
 • Elkaar bij de vereniging serieus nemen
 • Mee werkt aan een open/veilig sportklimaat met duidelijke regels.
 • Mee werkt/creëert aan een sfeer waar iedereen zich thuis mag voelen.
 • Anderen aanspreekt op grof taalgebruik en onsportief gedrag.
 • Anderen coacht op een plezierige manier naar een prestatie.
 • Accepteert genomen beslissingen in woord en gebaar.
 • Mee helpt om het gehele sportpark en accommodatie schoon te houden.
 • De basiswaarden van vvBrabantia goedkeurt, accepteert en er naar handelt.
 •  
6. Beleidskader: preventief en correctief optreden

Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij, mag niet langer de dooddoener zijn, waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Het bestuur van voetbalvereniging Brabantia heeft dit beleidsstuk ontwikkeld om excessen tegen te gaan. Hiermee wordt binnen de invloedssfeer van de vereniging een preventief en ook correctief beleid gevoerd.

Het beleid ten aanzien van Waarden en Normen zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen, consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt dus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de vereniging, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd. Het beleid wordt in de vereniging kenbaar gemaakt op internet, waarin permanente voorlichting (ook voor nieuwe leden) een waarneembare component dient te zijn, en naar verwezen zal worden.

Preventief beleid Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken 

Correctief beleid Indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding(en) van de gedragsregels worden passende sancties genomen. 

6.1 Preventiefbeleid. Gedragsregels

Bestuurs- en commissieleden

 • Van alle bestuurs- en commissieleden op de accommodatie wordt verwacht dat zij door hun gedrag een voorbeeldfunctie hebben, met name voor leiders, trainers en verzorgers en voor alle overige aanwezigen.
 • Zij dienen te fungeren als gastheer en aanspreekpunt voor iedereen.

Leiders, trainer(s) en verzorgers 

 • Van bovenstaande groep wordt verwacht dat ook zij een voorbeeldfunctie hebben voor met name de eigen spelers en de tegenstander en daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen. Zij stellen het belang van de vereniging voorop en dragen dit uit in woord en daad.
 • Zie erop toe dat er zuinig wordt omgegaan met de gebouwen en alle toebehoren.
 • Wees matig met alcoholgebruik, toon respect voor (mede)kantinegebruikers, maar ook voor hun standpunten, maar bespreek gevoelig liggende kwesties niet bij gebruik van (teveel) drank.
 • Wees loyaal ten opzichte van elkaar.

Spelers

 • Van spelers wordt verwacht dat zij zuinig omgaan met de gebouwen en de overige zaken op de accommodatie. Brabantia heeft een schitterend sportpark. Dat willen we ook zo houden!
 • Volg de aanwijzingen op van leider(s), terreinbeheerder(s), bestuurs- of commissieleden.

Iedereen 

 • Verbaal en fysiek geweld, discriminatie, spugen, (seksuele) intimidatie, het beledigen van anderen en pesten worden niet getolereerd. Dit geldt ook voor uitingen op sociale media en andere middelen om met elkaar of anderen in contact te komen.
 • Voor iedereen geldt dat er zuinig met de gebouwen en overige zaken op het sportpark wordt omgegaan.
 • Bij bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat de aanwijzingen van het barpersoneel opgevolgd worden.
 • Bespreek meningsverschillen direct met de betreffende persoon/personen op de daarvoor bestemde plaats.
 • Voor iedereen geldt dat bij vernielingen de schade rechtstreeks op de veroorzaker verhaald zal worden.
 • Bij diefstal zal voetbalvereniging Brabantia altijd aangifte doen bij de politie; afhankelijk van de ernst ook bij vernieling.
 • Voetbalvereniging Brabantia verleent altijd medewerking aan politie en KNVB ingeval van discriminatie, geweld en/of diefstal.

Gedragsregels voor, tijdens en na de training voor leiders, trainers en verzorgers

 • Respecteer de geldende regels van de club die u bezoekt.
 • Geef geen commentaar op de scheidsrechters.
 • Geef duidelijk aan op welk tijdstip u de spelers verwacht.
 • Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar uw spelers.
 • Regel voor uitwedstrijden het vervoer (voor zover van toepassing: in overleg met de ouders).
 • Vul het wedstrijdformulier correct in.
 • Vermijd roken langs het veld en binnen ons sportpark
 • Spreek uw spelers op het bovenstaande aan en treed zo nodig corrigerend op.
 • Geef duidelijk leiding en wees correct ten opzichte van spelers. Heb respect voor hun mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Wees opbouwend in uw kritiek.
 • Zorg ervoor dat u op tijd bent voor de training.
 • Houdt u aan de trainingstijden en de aangewezen velden.
 • Zie erop toe dat de kleedkamer en accommodatie door u en uw team schoon wordt achtergelaten.
 • Neem uw verantwoordelijkheid dat de gebruikte materialen na de training weer in een goede staat worden terugbezorgd.
 • Zie erop toe dat in de kleedkamer niet wordt gerookt. Spreek uw spelers maar ook collegaleiders en verzorgers hierop aan en treedt zo nodig corrigerend op.

Spelers 

 • Moedig je medespelers aan en wees positief.
 • Volg de aanwijzingen op die je van je trainer krijgt en respecteer deze ook.
 • Stel je waar nodig beschikbaar voor andere elftallen waar dat incidenteel of structureel van je wordt gevraagd, om zo voetbalvereniging Brabantia met alle elftallen goed te kunnen vertegenwoordigen bij uit- en thuiswedstrijden.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de training. Bij verhindering geef je dit ruim vóór de training aan bij je leider(s).
 • In de kleedkamer wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken.
 • Ga zuinig om met de trainingsmaterialen.
 • Laat de kleedkamer schoon achter.

Gedragsregels voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden leiders, trainers en verzorgers 

 • Respecteer de geldende regels van de club die u bezoekt.
 • Geef geen commentaar op de scheidsrechters.
 • Geef duidelijk aan op welk tijdstip u de spelers verwacht.
 • Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar uw spelers.
 • Regel voor uitwedstrijden het vervoer (voor zover van toepassing: in overleg met de ouders).
 • Vul het wedstrijdformulier correct in.
 • Vermijd zoveel mogelijk het roken langs het veld.
 • Spreek uw spelers op het bovenstaande aan en treed zo nodig corrigerend op.
 • Spreek ook de ouders van uw spelers zo nodig aan op ongewenst gedrag.

Spelers 

 • Motiveer je medespelers en gedraag je sportief.
 • Heb respect voor de teamleiding.
 • Volg de aanwijzingen van je teamleiding op.
 • Geef geen commentaar op de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Wees op tijd voor de wedstrijden.
 • Als je niet aanwezig kunt zijn geef dit dan op tijd door aan je leider of trainer.
 • In de kleedkamer wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken.
 • Conformeer je te allen tijde aan de in dit rapport opgestelde regels.
 • Wanneer de regels niet worden nageleefd kan dat straffen of maatregelen van allerlei aard tot gevolg hebben, opgelegd door de KNVB én/of door voetbalvereniging Brabantia.
 • Spelers van voetbalvereniging Brabantia worden geacht de inhoud van het statuut “Normen en Waarden” te kennen en van hen wordt geacht de opgestelde regels na te leven.

Scheids- en grensrechters 

 • Leid het spel zoals het in de KNVB-regels staat.
 • Zorg voor een correcte invulling van het wedstrijdformulier. Gele en rode kaarten dienen op het wedstrijdformulier vermeld te worden.
 • Wees altijd onpartijdig.

Publiek (waaronder ouders) 

 • Moedig uw eigen team aan op een sportieve en opbouwende manier.
 • Geef geen aanwijzingen aan de spelers.
 • Gedraag je sportief ten opzichte van de tegenstander.
 • Respecteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Heb respect voor de leiding van uw team.

 

Gedragsregels m.b.t. sociale media 

 • Denk na voor je een bericht of een foto verzendt. Ben je bewust van het mogelijke bereik van je actie. Realiseer je ook dat je een berichtje wel kunt verwijderen, maar dat het dan allang verder verspreid kan zijn.
 • Vraag je af of een bericht dat jij weliswaar grappig bedoelt, door andere mensen ook op die manier uitgelegd zal worden.
 • Gebruik de sociale media om elkaar positief tegemoet te treden, gebruik ze nooit om anderen te beschadigen. Let op je taalgebruik, geen scheldwoorden, krachttermen of andere grove uitingen.
 • Behandel iedereen, teamgenoten, clubgenoten, maar óók je tegenstanders met respect. Beledigende, racistische, intimiderende of bedreigende uitingen zijn uit den boze. Hiertegen zal ten alle tijden opgetreden worden.
 • Leiders zijn op de hoogte van bovenstaande beleidsregels. Zij dienen erop toe te zien dat deze gedragsregels worden gehandhaafd.

 

7. Werkwijze bij incidenten

Iedereen kan een melding doen van een incident wat voorkomt in verband met voetbalvereniging Brabantia.

In principe zijn direct leidinggevenden (trainers, leiders en dergelijke) primair verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen bij speltechnische incidenten en incidenten van ondergeschikte betekenis. Zij beoordelen de ernst van het incident. Bij overtredingen van andere aard wordt de Norm en waarden commissie ingeschakeld. Er dient, een schriftelijke melding middels het meldingsformulier te worden gestuurd naar de N&W-commissie.

De N & W commissie is verantwoordelijk voor de voortgang van de melding. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering. Liefst dezelfde dag nog. (Vaak is snel handelen noodzakelijk).

Het voorval zal in eerste instantie door twee leden van de commissie worden beoordeeld. Er zal dan gekozen worden voor een aanpak. Dit zal direct worden gecommuniceerd met de indiener. Dit kan verschillen per incident; Geen verdere aanpak nodig, een gesprek, tot in overleg met bestuur, melding bij KNVB. De N & W commissie heeft hierin een adviserende functie naar het dagelijks bestuur.

Melding is van belang om een overzicht te hebben van de incidenten op termijn en beleid erop te kunnen aanpassen indien nodig. Tijdige melding houdt de vereniging gezond!

Je vindt het meldingsformulier op de side van Brabantia: vvbrabantia.nl *Overleg vooraf met medestanders over de noodzaak van de melding*.

7.1 Stroomdiagram incidentmeldingen Normen & Waarden

Stroomdiagram_incidentmeldingen.png

7.2 Werkwijze melden
 • Voor een melding komen alle situaties in aanmerking waarbij sprake is van een incident of bijna-incident .De melder krijgt een automatische ontvangstbevestiging.
 • Het incident wordt gemeld aan de melder e.a. betrokkenen.
 • Van het incident wordt aantekening gemaakt in het meldingsdossier van de Normen en waarden commissie:
  • Aard en toedracht;
  • Tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden;
  • Namen van de bij het incident betrokkenen;
 • Melden kan doorlopend plaatsvinden.
 • De melder vult een (digitaal) meldformulier in en stuurt dit (via het emailadres …) naar de commissie. Het (digitaal) meldformulier is te vinden op de side van vvBrabantia
 • De commissie registreert de melding, en classificeert de melding (wel of geen calamiteit) en neemt deze in behandeling en informeert de voorzitter.
 • Van een calamiteit is sprake bij een fataal of zeer ernstig gevolg (blijvende gevolgen of kans er een gevolg terugkeert).
 • De meldingen worden ingebracht voor nadere oorzakenanalyse in de Normen en Waarden commissie. Hierbij kan “hoor” en “wederhoor” worden toegepast.
 • De commissie analyseert volgens een methode werkinstructie de melding en behandelt deze vertrouwelijk.
 • De functionaris koppelt aan de melder wat de uitkomsten en conclusie zijn van de oorzakenanalyse.
 • De commissie kan in overleg treden met het bestuur, officiële communicatie naar buiten loopt via de voorzitter.
 • Van belang is dat eenzelfde werkwijze wordt gevolgd om eenduidigheid in het meldingssysteem te krijgen.
 • Verder is het voorstel om jaarlijks indien nodig een supplement toe te voegen en het later in te passen in dit werkstuk.

 

7.3 Werkwijze analyse van meldingen
 • Onder verantwoordelijkheid van het hoofd van de N & W commissie vindt de analyse plaats.
 • Zij analyseren op kortst mogelijke termijn de binnengekomen meldingen.
 • Indien nodig vraagt de analysegroep nadere informatie aan de melder. (hoor en wederhoor)
 • De analysegroep bepaalt of een melding in aanmerking komt voor verdere behandeling en de vorm van afhandeling.
 • De analysegroep analyseert het (bijna-)incident met behulp van de vragen op het meld- en analyseformulier.

 

7.4 Rapportage en verbeteracties
 • De analysegroep maakt een voorstel voor verbeteracties om de kans op herhaling van het (bijna-)incident te verkleinen.
 • De analysegroep brengt maandelijks in het reguliere overleg verslag uit over haar bevindingen en bespreekt de voorgenomen verbeteracties.
 • De analysegroep bewaakt de uitvoering van de verbeteracties.
 • De aangewezen functionaris inventariseert driemaandelijks de mate van tevredenheid en positieve en negatieve ervaringen van alle betrokkenen en mogelijke verbeterpunten.
 • De analysegroep maakt halfjaarlijks een overzicht van het aantal (geanalyseerde) meldingen en geplande en gerealiseerde verbeteracties.
 • De analysegroep levert jaarlijks een bijdrage voor het jaarverslag van de vereniging.

 

Bijlagen:    

Schematische aanpak van incidenten

Aanpak_incidenten.png

 

Aanpak van overtredingen

Wangedrag buiten het veld doch op het sportpark en/of onder verantwoording van de vereniging

Regel

Aanpak bij overtreding

Wie zorgt voor de uitvoering

Alcoholgebruik

Gebruik het met mate vanaf 18 jaar, alleen in de kantine of plaats waar toestemming hiervoor verleend is

Aanspreken met vermelding naar de kantine of dringend verzoek het park te verlaten

Aanwezige leiding met melding bij het bestuur

Druggebruik

Te allen tijde verboden op het park

Politie wordt geïnformeerd na dringend verzoek het park te verlaten

Aanwezige leiding met melding bij het bestuur

Roken

Kan op de daarvoor aangegeven plaatsen, is wel slecht als voorbeeld voor anderen

Aanspreken met verzoek naar de daarvoor bestemde plek te gaan

Alle aanwezigen

Het kleedlokaal vuil of slordig achterlaten na training en wedstrijden, ter beoordeling van de teamleider

Het kleedlokaal wordt netjes en schoon achtergelaten

Aanspreken op geldende afspraken door beheerder

Beheerder en teamleiding in overleg

Vernieling van accommodatie of andermans goederen

Schade wordt verhaald op de veroorzaker

Aanpak passende bij de ernst van het voorval

Beheerder en teamleiding. Kan tot aangifte leiden 

Diefstal

Kan absoluut niet

Aangifte bij de politie

In overleg

Gedrag wat Brabantia als vereniging schade kan berokkenen in woord en geschrift.

Men gedraagt zich volgens geldende normen en waarden

Van aanspreken tot het doen van aangifte bij de politie

Iedereen die het tegenkomt moet een melding doen bij het bestuur. Zij nemen passende maatregelen

Ongewenste
intimiteiten

Men gaat uit van geldende maatschappelijke gedragsregels

Hiervan wordt direct melding gemaakt bij bevoegde interne en externe instanties

Melding bij de N&W, dit kan met behoud van privacy. Gevolgd door passende aanpak

 

Omschrijving wangedrag
in het veld

Sanctie bij éénmalig

Sanctie bij herhaling

Hoe komen tot beslissing en
door wie

Belediging in woord en gebaar Vloeken en verwensingen

Waarschuwing (gele kaart) kan

Uitsluiting (rode kaart) kan

Spelregeltoepassing door de scheidsrechter

Ernstige belediging Spugen en/of racistische taal

Direct kaart (wisselbeurt)

Uitsluiting ( rode kaart)

Spelregeltoepassing door de scheidsrechter en melding

Intimidatie  Bedreigingen

Direct rode kaart Aanvoerder aanspreken

Schorsing (bezinning)

Melding bij N&W met vervolg…

Ernstige intimidatie Dreiging met geweld en/of slaande bewegingen

Wisselbeurt voor volgende wedstrijd + gesprek

Schorsing(bezinning)

Melding bij N&W met vervolg….

Gewelddadige handelingen Handtastelijkheden Trekken en duwen aan kleding of erger

Wisselbeurt voor volgende wedstrijd+ gesprek

Verbeterplan alvorens opgesteld te worden

Melding bij N&W met hulp bij verbeterplan

Slaan en/of schoppen van anderen

schorsing

verbeterplan

Melding bij N&W met hulp bij verbeterplan

Bewuste mishandeling letsel

schorsing

verbeterplan

Melding bij N&W en verbeterplan met vervolg

Ernstige mishandeling
Blijvend letsel

schorsing

Verbeterplan mits…

Melding bij N&W en verbeterplan met vervolg

Seksuele intimidatie of andere ongewenste handelingen

schorsing

Verbeterplan mits…

Melding bij N&W en verbeterplan met vervolg

Vanaf ernstige intimidatie naar de scheidrechter gericht

Tijdelijke staken van de wedstrijd
( 10 min)

Wedstrijd stoppen

Melding bij N&W en mogelijk aangifte 

 

De aanpak van overtredingen moet gezien worden als richting gevend niet als absolute aanpak.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!