Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Algemene ledenvergadering ALV

Uitstel Algemene Ledenvergadering

Door de nieuwe coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de ALV 2021 uit te stellen tot het voorjaar van 2022.
Wij houden jullie op de hoogte.Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van vvBrabantia

Het bestuur van vvBrabantia nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). De vergadering wordt gehouden in het Sportcafé van vvBrabantia aan de Rijstenweg op
maandag 29 november 2021 aanvang 20.00 uur.

Alle stukken liggen ter inzage in de bestuurskamer vanaf woensdag 24 november 2021 tot na de ALV.

AGENDA

 1. Opening door Erik Vos
 2. Verkiezing leden bestuur
  1. Aftredend en herkiesbaar in de functie van voorzitter; Erik Vos
  2. Aftredend en herkiesbaar in de functie als secretaris; Jos van Happen
  3. Aftredend en herkiesbaar in de functie van bestuurslid; Hennie van der Gouw
   Tegenkandidaten kunnen gesteld worden door tenminste tien stemgerechtigde leden.
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 2. Goedkeuring notulen 98e ALV, d.d. 28 juni 2021 (ivm corona)
 3. Verslag penningmeester
  1. Resultaten seizoen 2020/2021
  2. Balans per 30-06-2021
  3. Begroting seizoen 2021/2022
 4. Verslag kascommissie
  1. Verslag
  2. Verkiezing leden kascommissie
  3. Decharge bestuur
 5. Goedkeuring jaarverslagen
  1. Bestuur
  2. Senioren
  3. Jeugd
  4. Zaalvoetbal
  5. Activiteitencommissie
  6. Normen en Waarden
 6. Pauze
 7. Presentaties
  • Normen en Waarden
  • Vertrouwenspersoon
 8. Vaststelling contributie

Rondvraag

Sluiting


 


Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 gehouden op maandag 28 juni 2021.

01 OPENING DOOR DE VOORZITTER.
De ALV wordt om: 20.10 uur geopend.
Erik Vos heet iedereen welkom en opent met de woorden “welkom op de ALV welke in verband met corona waarschijnlijk geschiedenis zal schrijven”. Nog nooit is er een ALV zo vaak verzet geweest en is er (begrijpelijk) zo een lage opkomst. Het afgelopen jaar/seizoen was voor iedereen teleurstellend. Het belangrijkste van het afgelopen jaar was de gezondheid. Ondanks de corina beperkingen is vvBrabantia erin geslaagd vrouwenvoetbal op de kaart te zetten. Maar liefst 2 teams en 2 7x7 teams gaan starten met het vrouwenvoetbal.   

Erik vraagt een moment stilte voor de (oud) leden welke ons zijn ontvallen:  Jan Olfers, Ton Trines, Jo Verbakel, Rainy Olfers-Withoos, Jan van Berkel en Flip Doomen.

02 VERKIEZING LEDEN HOOFDBESTUUR.
 1. Aftredend en herkiesbaar in de functie van penningmeester: Toine Dekkers
 2. Aftredend en herkiesbaar in de functie van bestuurslid: Piet van Kraaij
 3. Verkiesbaar in de functie van bestuurslid: Noud Leermakers, communicatie en PR
Alle aanwezigen stemmen positief akkoord middels de groene stembiljetten. 

03 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.
In verband met Corona zijn de jaarverslagen een uur voor aanvang ter inzage gelegd.

04 GOEDKEURING NOTULEN 97e ALV D.D. 25 NOVEMBER 2019.
Geen bemerkingen op de notulen en deze zijn aldus vastgesteld.

05 VERSLAG PENNINGMEESTER.
De penningmeester brengt verslag uit van de financiën van vvBrabantia. Hierbij komen aan de orde;
 1. Resultaten seizoen 2019/2020.
Brabantia eindigt het seizoen 2019-2020 wederom met een positief resultaat. Voor de specifieke cijfers verwijzen we naar de jaarrekening.


 2. Balans per 30 juni 2020.
Het eigen vermogen is wederom met het positieve resultaat toegenomen. Financieel gaat het de goede kant op hetgeen niet wil zeggen dat we niet kritisch meer hoeven te zijn op de cijfers.


 3. Begroting en prognose seizoen 2019/2020.

  - In verband met corona hebben we alle mogelijke NOW en TVL financiële steun pakketten aangevraagd. Helaas kunnen we pas later definitief vaststellen wat het ons uiteindelijk opgebracht heeft.
  - Door corona hebben we ook sinds september 2020 de gemeente Eindhoven en de KNVB sinds januari niet hoeven te betalen.

06 VERSLAG KASCOMMISSIE 2019-2020.
a.  Verslag
De kascommissie bestond dit jaar door het overlijden van Jan van Berkel uit Huub Vandekerkhof en John van Dorst.
Op 17 april 2021 heeft de kascommissie de boekhouding gecontroleerd. Penningmeester Toine Dekkers en voorzitter Erik Vos waren hierbij aanwezig voor een toelichting en beantwoording van specifieke vragen van de leden van de commissie.
De commissie geeft aan dat ook vvBrabantia geraakt is door Covid-19. Financieel is daarentegen de opgaande trend uit voorgaande jaren doorgezet. De resultaten van Sportcafé Brabantia laten zien dat de leden naast plezier in het voetballen ook vertier zoeken in het Sportcafé. Ondanks Covid-19 laat het saldo een beter resultaat zien dan vorig seizoen. 

b.  Verkiezing nieuwe Kascommissie seizoen 2020-2021
Kascommissie wordt gevormd door John van Dorst en Florian Ross. Een reserve kandidaat is vakant en wordt gezocht.

c.  Decharge Hoofdbestuur
De balans per 30-06-2020 en de resultatenrekeningen over het seizoen 2019-2020 worden akkoord bevonden. De boekhouding ziet er verzorgt en transparant uit en geeft daardoor een helder inzicht in de financiële situatie van de vereniging. De Kascommissie stelt voor het bestuur van vvBrabantia decharge te verlenen. 
De leden van de Kascommissie worden bedankt voor hun werkzaamheden.

07 GOEDKEURING JAARVERSLAGEN.
a.  Bestuur:
Goedgekeurd
b.  Seniorenbestuur:
Goedgekeurd
c.  Jeugdbestuur:
Goedgekeurd
d.  Zaalvoetbalbestuur:
Goedgekeurd
e.  Activiteitencommissie:
Goedgekeurd
f.  Commissie Normen en Waarden:
Goedgekeurd

10 VASTSTELLING CONTRIBUTIE.
De contributie blijft gelijk aan het vorige seizoen. Echter door corona wordt er onder voorwaarden 75% contributie korting/compensatie verleent aan actief voetballende seniorenleden en de 2e jaars JO19 junioren. Dit geldt voor het aankomende seizoen 2021/2022. Dit geldt ook voor de zaalteams omdat ook zij het hardst getroffen zijn door alle corona maatregelen. De jeugd heeft wat meer corona ruimte gehad om te kunnen trainen en spelen. Een van de voorwaarden is dat de compensatie alleen geldt voor bovengenoemde spelende leden die de gehele contributie van het seizoen 2020/2021 hebben voldaan.

11 RONDVRAAG.
Florian Ross. Florian stelt de vraag hoe het me het verloop van het ledenaantal is. Deze is al jaren stabiel. Normaal 1100, gemiddeld 1150 en maximaal 1200 leden. Max is 1200 leden. Zeker met de komst van het vrouwenvoetbal.

Huub Vandekerkhof. Huub stelt de vraag of er overwogen is contributiekorting te geven in consumptiebonnen. Dit zou lastig zijn i.v.m. de veel gebruikte Brabantia betaal pasjes (KNIP) 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!